بنیاد  دانشگاه صنعتی اصفهان
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۹ خرداد
University of Technology Foundation
home
پرداخت الکترونیک
اساسنامه

 بسم الله الرحمن الرحيم

اساسنامه بنياد دانشگاه صنعتي اصفهان

مقدمه :

  با تاسي از سيره انبياي الهي و ائمه معصومين عليهم السلام به انگيزه تجلي مباني والاي انسان دوستي، اشتياق بيكران و خلوص و اعتقاد انسان هاي مؤمن به ايجاد امكانات و زمينه هاي آموزشي و تربيتي به منظور رشد و شكوفايي استعدادهاي جوانان ايران اسلامي و همچنين بهره گيري از توانمنديهاي مادي و معنوي خيّرين و تشويق و ترغيب توانگران و نيك انديشان در تقويت و گسترش زير ساختهاي آموزش عالي، بارقه اي گرديد تا افراد خيّر و خداجوي با عزمي راسخ و اراده اي مشترك، موسسه اي به نام بنياد دانشگاه صنعتي اصفهان بر اساس اساسنامه حاضر و بشرح ذيل تأسيس نمايند.

كليات :

ماده 1- نام بنياد «بنياد دانشگاه صنعتي اصفهان »مي باشد كه در ادامه اساسنامه، به اختصار بنياد ناميده مي شود .

ماده 2- هيات موسس كه به منظور پايه گذاري و راه اندازي بنياد تشكيل شده شامل افراد ذيل مي باشد .

1ـ آقاي دكتر علي آهون منش            2ـ آقاي دكتر سيدمحمود مدرس هاشمي

3ـآقاي مهندس عبدا.. كوپائي             4 ـ آقاي دكترمهدي بصيري

5ـآقاي دكتر سيد محسن صفوي         6-آقاي سيد مهدي طباطبايي

7ـ آقاي مهندس حسين بيات

شايان ذكر است كه تمامي افراد مذكور داراي سابقه، تجربه و تخصص درباره موضوعات تاسيس «بنياد» مي باشند.

ماده3- بنياد داراي تابعيت ايراني بوده و ملزم به رعايت مفاد قانون اساسي و قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران و مصوبات هيات امناي بنياد خيّرين حامي آموزش عالي مي باشد0

ماده 4- مدت فعاليت بنياد از آغاز تاسيس، نامحدود مي باشد0

ماده 5-  فعاليت بنياد در سطح ملي بوده و دفتر مركزي آن در شهرستان اصفهان مستقر مي باشد0

ماده 6- بنياد فاقد هر گونه فعاليت سياسي مي باشد و هيچ يك از اعضا آن مجاز به فعاليت سياسي، انتفاعي به نام بنياد نيستند0

تبصره 1 بنياد از نظر مالي مستقل است ولي تحت نظارت هيات امناي بنياد خيّرين آموزش عالي  فعاليت خواهد نمود.

تبصره 2- تعامل و همراهي با مجامع خيريه مشابه داخل و خارج از كشور بلامانع است.

اهداف :

ماده 7- هدف از تشكيل بنياد، بهره گيري از توانمنديهاي مادي و معنوي خيّرين و تشويق و ترغيب نيكوكاران و نيك انديشان در تقويت و گسترش زير ساختهاي دانشگاه صنعتي اصفهان به شرح ذيل مي باشد:

1-7- اشاعه و گسترش فرهنگ اسلامي وقف و باقيات و الصاحات در جامعه و بهره گيري در جهت رشد كمي و كيفي دانشگاه.

2-7- ارائه مشاوره و بستر سازي جهت تسهيل در امر سرمايه گذاري بهينه خيّرين آموزش عالي.

3-7- شناسايي ، تقدير و حمايت همه جانبه از خيّرين و واقفين دانشگاه.

4-7- نظارت بر حسن انجام نظرات و اهداف شرعيه خيّرين و واقفين در طول حيات ايشان و بعد از آن.

5-7-ايجاد زمينه ها و بسترهاي مناسب (اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي) جهت تقويت و استمرار حمايتهاي خّيرين و واقفين از دانشگاه.

6-7- برنامه ريزي و سازماندهي براي جذب كمكهاي مردمي و دولتي در جهت ساخت و افزايش فضاهاي مورد نياز دانشگاه باهمكاري و هماهنگي بنياد خيّرين حامي آموزش عالي.

7-7- نظارت بر حسن انجام تعهدات دانشگاه در قبال خيّرين، واقفين و موقوفات ايشان با همكاري بنياد خيّرين حامي آموزش عالي و كميته خيّرين وزارت علوم.

8-7- نظارت به منظور حسن احداث پروژه هاي خيّر ساز دانشگاه.

9-7-نظارت و پيگيري تخصيص سهم پنجاه درصدي وزارت علوم از پروژه هايي كه پنجاه درصد از كل اعتبارات آنرا خيّر يا خيّرين پرداخت كرده باشند و به پنجاه درصد پيشرفت فيزيكي رسيده باشند، با هماهنگي بنياد خيّرين حامي آموزش عالي و همكاري كميته خيّرين وزارت علوم.

10-7- حمايت از دانشجويان بي بضاعت دانشگاه از طريق صندوق هاي قرض الحسنه دانشجويي و صندوق نيكوكاري.

11-7-حمايت و پشتيباني از اقدامات فرهنگي و اسلامي در دانشگاه.

12-7 پشتيباني و حمايت از سنت پسنديده ازدواجهاي دانشجويي در دانشگاه.

13-7- حمايت از طرحهاي پژوهشي و تحقيقاتي دانشجويان و اساتيد دانشگاه

14-7- حمايت از پژوهشگران و نخبگان دانشگاه.

15-7- حضور و مشاركت در خريد و تامين تجهيزات و خدمات مورد نياز دانشگاه.

16-7-ايفاي نقش فعال براي ارتباط دانشگاه با  صنعت، تجارت و به طور كلي فضاي كسب و كار.

17-7- حمايت از كارآفرينان جوان دانشجو و شركت هاي دانش بنيان نوپاي دانشگاه.

18-7-حضور، مشاركت و سرمايه گذاري در اجراي ايده ها و طرح هاي كاربردي و كارآفرينانه جهت تجاري سازي و تكميل چرخه ايده تا محصول.

19-7- تصدّي و اجراي كليه برنامه ها و وظايف و اختياراتي كه با اهداف «بنياد» مطابقت داشته و دانشگاه در راستاي كاهش تصدّي گري مراتب را برون سپاري نموده و يا خواهد نمود.

20-7- انجام هرگونه فعاليت، اقتصادي، بازرگاني، تجاري، صنعتي و يا هرگونه فعاليتي كه در بردارنده ايجاد ارزش افزوده در راستاي تامين اهداف بنياد باشد.

21-7- اقدام و انجام هر نوع فعاليتي كه با روح و فلسفه اهداف مذكور در اين ماده در راستاي تامين اهداف «بنياد» همخواني و سنخيت داشته باشد.

22-7-ايجاد كانون دانش آموختگان خيّر دانشگاه و عضوگيري به منظور حمايت هاي علمي پژوهشي و فرهنگي دانشگاه.

 

 

عضويت :

ماده 8- كليه اشخاص داراي شرايط ذيل پس از معرفي 2 نفر از اعضاي بنياد و تاييد هيات امنا به عضويت« بنياد» در خواهند آمد0

1-8- التزام به قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران.

2-8- قبول شرايط اساسنامه.

3-8- علاقمندي به تلاش در جهت فعاليتهاي خيريه مرتبط با آموزش عالي.

ماده 9- خروج اعضا از «بنياد» اختياري بوده و در صورت تقاضاي عضويت مجدد، مي بايست مراحل عضوگيري را مجدد انجام دهند.

تبصره 1- عدم حضور غير موجه در 2 جلسه متوالي مجمع عمومي به معناي انصراف تلقي مي گردد.

ماده 10- اخراج اعضا از بنياد بعلت از دست دادن شرايط عضويت منوط به پيشنهاد يك سوم از اعضا و تصويب هيات امنا خواهد بود0

ماده 11- عضويت در بنياد، افتخاري و بدون چشم داشت مادي بوده و در راستاي تلاش در جهت پيشرفت امور خير در زمينه توسعه زيرساختهاي دانشگاه مي باشد0

تشكيلات:

ماده 12- تشكيلات « بنياد» شامل : 1- هيات موسس  2- مجمع عمومي 3- هيات امنا 4- هيئت مديره 5- بازرسان  6- مدير عامل

 

هيات موسس :

ماده13-  هيات موسس به شرح ذكر شده در ماده 2 متشكل از افراد آشنا به مسائل آموزش عالي و فعاليت خيّريه بوده و مسئول به ثبت رساندن و راه اندازي كامل« بنياد» مي باشد .

ماده14- پس از راه اندازي كامل « بنياد» و تشكيل هيات امنا و بازرسان، فعاليت هيات موسس به اتمام مي رسد0

مجمع عمومي :

ماده 15- مجمع عمومي ( اعم از عادي و فوق العاده) شامل كليه اعضا بوده و سالانه يك بار به دعوت رئيس هيات امنا تشكيل جلسه مي دهد0

تبصره 1-در صورتي كه رئيس هيات امنا در موعد مقرر بنا بر هر دليلي به تكليف خود عمل ننمايد، با دعوت نايب رئيس هيات امنا، بازرس و يا بازرسان تشكيل خواهد شد. 

تبصره2- زمان تشكيل مجمع عمومي حداكثر 4 ماه پس از پايان هر سال مالي ميباشد.

ماده 16- مجمع عمومي عادي با حضور نصف بعلاوه يك اعضا رسميت يافته و مصوبات آن با اكثريت نسبي آرا نافذ خواهد بود 0

تبصره1- در صورت عدم تشكيل مجمع عمومي عــادي بعلت به حد نصاب نرسيدن، رئيس هيات امنا با دعوت مجدد از اعضا نسبت به تشكيل جلسه تا حداكثر يك ماه بعد اقدام مي نمايد كه اين جلسه با هر تعداد از اعضاء رسميت يافته و مصوبات آن با اكثريت نسبي آرا نافذ خواهد بود0

ماده 17- مجمع عمومي فوق العاده با درخواست هيات امنا ، يا يك سوم از اعضاي مجمع عمومي و  با ذكر علت، تشكيل و با دو سوم اعضا رسميت يافته و مصوبات آن با راي سه چهارم از حاضرين نافذ خواهد بود0

تبصره 1- در صورت عدم تشكيل مجمع عمومي فوق العاده، بعلت به حد نصاب نرسيدن يك ماه بعد، مجمع فوق العاده با همان شرايط ماده 17 تشكيل خواهد شد و در صورت به  حد نصاب نرسيدن مجدد، موضوع صورتجلسه مذكور در اولين مجمع عمومي عادي، قابل طرح ولي تصويب آن، طبق ماده 17 مي باشد0

ماده 18- وظايف مجمع عمومي عادي شامل موارد ذيل مي باشد :

1-18- تعيين خط مشي بنياد بر اساس اهداف.

2-18-استماع و رسيدگي گزارش هيات امنا .

3-18-انتخاب اعضاي هيات امنا و بازرسان و تعيين جانشينان هيات امنا و يا ساير مقامات مسئول« بنياد» مانند اعضاي علي البدل .

4-18- رسيدگي و تصويب ترازنامه مالي و بودجه ساليانه «بنياد» .

5-18- تعيين روزنامه كثير الانتشار براي درج آگهي.

ماده 19- مجمع عمومي فوق العاده مسئول بررسي، اصلاح و تغيير مفاد اساسنامه و پيشنهاد انحلال و تسويه «بنياد» مي باشد .

هيات امنا :

ماده 20- هيات امنا به نمايندگي از مجمع عمومي ، مرجع تصميم گيري در كليه امور در چارچوب اساسنامه بوده و آئين نامه ها و دستورات را تصويب و ابلاغ مي نمايد0

ماده 21- هيات امنا داراي حداقل 15 و حداكثر25 عضو اصلي و همچنين 2 عضو علي البدل مي باشد.

تبصره1- رئيس دانشگاه يا نماينده تام الاختيار وي در هر دوره كه طبق مقررات تعيين و جايگزين مي گردد به اعتبار شخصيت حقوقي خود و صرفنظر از پست و جايگاه سازماني ، جزو اعضاي اصلي هيات امنا مي باشد.

1-21- اعضاي هيات امناء

هيات امناء بنياد متشكل از 21 تا 25 نفر به شرح زير مي باشد:

الف) 15 تا 17 نفر افراد حقيقي خوشنام و با نفوذ (دانشگاهي يا غيردانشگاهي) كه اولين بار توسط هيأت موسس انتخاب شده و در دوره هاي بعدي توسط خود هيات امناء قابل تغيير است كه در هر دوره سه ساله هيأت امنا ميتواند حداكثر سه نفر از اعضاي قبلي را تغيير دهد

ب) 3 تا 5 نفر افراد حقيقي از اعضاي بنياد به عنوان نمايندگان مجمع عمومي در هيات امنا كه اولين بار توسط هيات موسس انتخاب شده و در دوره هاي بعدي توسط مجمع عمومي هرسه سال يكبار  انتخاب مي شوند.

ج) رئيس وقت دانشگاه و 2 نفر به انتخاب وي به عنوان نمايندگان دانشگاه در هيات امناء

تبصره 2- اعضاي « بنياد» جهت كانديدا شدن براي انتخابات هيات امنا، لازم است 2 هفته قبل از انتخابات جهت كانديداتوري ثبت نام نمايند.

2-21- در صورت انصراف ، فوت يا بيماري صعب العلاج هر يك از اعضاي اصلي، عضو علي البدل جايگزين مي گردد.

3-21 دعوت از مسئولين و كارشناسان جهت شركت در جلسات هيات امنا بدون حق راي بلامانع مي باشد.

ماده 22- جلسات  عادي هيات امنا، هر سال حداقل يكبار به دعوت رئيس هيات امنا يا نايب رئيس، تشكيل و با حضور حداقل نصف بعلاوه يك عضو رسميت يافته و مصوبات آن با راي نصف بعلاوه  يك حاضرين، نافذ خواهد بود 0

تبصره 1- جلسه فوق العاده هيات امنا در صورت درخواست رئيس هيات امنا يا 3  نفر از اعضاي هيات امنا با ذكر دلايل تشكيل خواهد شد0

ماده 23- هيات امنا در اولين جلسه خود ملزم به انتخاب رئيس، نايب رئيس و منشي، از بين اعضاي خود و به مدت 4 سال مي باشد.

1-23- اداره جلسات هيات امنا به عهده رئيس يا نايب رئيس هيات امنا مي باشد . 

ماده 24- وظايف هيات امنا شامل موارد ذيل مي باشد :

1-24- برنامه ريزي فعاليتهاي « بنياد»  براساس خطي مشي و برنامه هاي كلان تعيين شده توسط مجمع عمومي .

2-24- بررسي، تصويب و ابلاغ آيين نامه ها، نظامنامه ها و پيشنهادات اجرايي مربوط به نحوه ي فعاليت « بنياد» .

 3-24- بحث و بررسي پيشنهادات مدير عامل ، هيات مديره يا  اعضاي هيات امنا و نهايتا" تصويب و ابلاغ آن به هيات مديره جهت اجرا.

4-24- بررسي پيشنهادات مربوط به تغيير مفاد اساسنامه و ارائه به مجمع عمومي فوق العاده جهت تصويب وهمچنين تفسير اساسنامه.

5-24- انتخاب  هيات مديره، از بين اعضاي هيات امنا براي مدت2 سال.

تبصره1- انتخاب مجدد هيات مديره ومدير عامل براي دوره هاي بعد بلامانع است.

 7-24- عزل هيات مديره، چنانچه انجام امور يا عملي را بر خلاف مفاد اساسنامه يا مغاير با مصالح « بنياد» و مصوبات هيات امنا انجام دهند.

8-24- استماع و رسيدگي به گزارش هيات مديره، مدير عامل و بازرسان .

9-24- تصويب و تاييد بيلان مالي .

ماده 25- در كليه جلسات هيات امنا، مي بايست  صورت جلسه، تنظيم و در دفتري مخصوص ثبت و توسط كليه اعضا امضا گردد0

هيات مديره :

ماده 26- هيات مديره شامل 7 عضو اصلي و 2 عضو علي البدل بوده كه از بين اعضاي هيات امنا و با راي ايشان ، به مدت2 سال انتخاب مي گردند .

ماده 27- اعضاي هيات مديره در اولين جلسه و از بين اعضاي خود مي بايست رئيس و نايب رئيس هيات مديره را انتخاب كنند .

ماده 28- جلسات هيات مديره حداقل هر دو هفته يك بار تشكيل و با حضور حداقل 4 نفر كه يكي از آنها رئيس يا نايب رئيس هيات مديره باشد رسميت يافته و مصوبات آن با حداقل نصف به علاوه يك راي مثبت از كل آرا نافذ خواهد بود .

ماده 29- مصوبات هيات مديره، در دفتري مخصوص ثبت و به امضاي اعضا رسيده و در محلي امن نگهداري مي گردد .

ماده 30- عدم حضور هر يك از اعضاي هيات مديره، بدون دليل موجه در سه جلسه متوالي ، به منزله انصراف وي تلقي و عضو علي البدل ، جايگزين وي مي شود .

تبصره 1- غير موجه بودن غيبت با نظرهيات مديره و پس از اخذ دفاعيات فرد غايب مشخص مي شود .

ماده 31- وظايف و اختيارات هيات مديره شامل موارد زير است :

1-31- اجراي مصوبات هيات امنا و تنظيم ساير برنامه هاي اجرايي « بنياد» .

2-31- بررسي پيشنهادات و برنامه هاي مدير عامل و تصويب آن.

3-31- تهيه ترازنامه مالي و ارايه به هيات امنا.

4-31- هيات مديره مجاز به تعيين ميزان حقوق، مزايا و هر گونه پاداش به پرسنل و مدير عامل مي باشد.

مدير عامل :

ماده 32 - مدير عامل مسئول انجام كليه امور جاري« بنياد»، تحت نظارت هيات مديره مي باشد .

ماده 33- شرح مسئوليتها ، حدود وظايف مدير عامل و معاونين وي، طبق ‌آئين نامه هايي است كه هيات مديره، تصويب مي نمايد.

ماده 34- مدير عامل مي تواند از بين اعضا هيات مديره يا خارج از آن باشد كه در صورت دوم فا قد حق راي مي باشد .

تبصره 1-  انتخاب مدير عامل خارج ازاعضاي  «بنياد»  بلامانع است .

ماده 35- كليه مكاتبات «بنياد» با امضاي مدير عامل بوده و در غياب وي قائم مقام منتخب وي داراي حق امضا مي با شد.

بازرسان :

ماده36- بازرسان به ترتيب آرا ، 1 نفر اصلي و 1 نفر علي البدل بوده كه از بين اعضاي «بنياد» به مدت 1 سال توسط مجمع عمومي انتخاب مي شوند .

تبصره1- انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده37- بازرسان، مي بايست حداقل هر شش ماه يكبار به انجام بازرسي پرداخته و نتايج را به هيات امنا گزارش نمايند. همچنين ارائه گزارش سالانه به مجمع عمومي توسط بازرسان انجام مي گيرد.

ماده38- بازرسان در هر زمان، به طور جداگانه يا به اتفاق حق رسيدگي به اسناد و بازرسي كليه امور مالي «بنياد» را خواهند داشت.

ماده39- بازرسان همراه با 2 نفر از اعضا هيات امنا ، تواما" در صورت لزوم مي توانند تشكيل مجمع عمومي فوق العاده را درخواست نموده و رئيس هيات امنا دعوت از كليه اعضاي رسمي و تشكيل مجمع عمومي فوق العاده را طي حداكثر يك ماه به عهده خواهد داشت.

ماده 40- در صورت انصراف يا فوت  يك يا هر دو بازرس، بازرس علي البدل انجام وظيفه نموده و در اولين جلسه مجمع عمومي انتخابات بازرسان برگزار خواهد شد. 

منابع و امور مالي :

ماده 41- ابتداي هر سال مالي ، اول فروردين ماه و پايان آن آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود . 

تبصره 1- ابتداي اولين سال مالي ، زمان شروع به كار «بنياد»  مي باشد .

ماده 42- مهلت ارائه ترازنامه توسط هيات مديره ‌حداكثر تا سي و يكم خرداد ماه سال بعد مي باشد0

ماده 43-  حسابداري امور مالي «بنياد»، به عهده حسابدار كه به پيشنهاد مدير عامل و تاييد هيات مديره انتخاب و زير نظر مدير عامل فعاليت دارد، مي باشد .

ماده 44- اسناد مالي كليه پرداخت ها و  تعهدات «بنياد» با امضاي ثابت رئيس هيات مديره يا نايب رئيس و مدير عامل و مهر« بنياد»  خواهد بود .

ماده45- منابع مالي « بنياد» شامل موارد ذيل مي باشد :

1 -45- مبلغ يك ميليون ريال كه توسط هيات موسس به عنوان كمك بلاعوض در شروع كار اهدا مي گردد.

2-45- هدايا، كمكهاي مردمي، نذورات و وامهاي دريافتي از صندوقهاي قرض الحسنه، بانكها، سازمانها و اشخاص، درآمد حاصل از هر نوع فعاليت اقتصادي و حق عضويت اعضا كه ميزان آن توسط هيات امنا تعيين مي گردد.

ماده 46- «بنياد» مي بايست از شعب بانكهاي رسمي كشور، افتتاح حساب نموده و كليه دريافتها و پرداخت ها از طريق اين حساب صورت گيرد.

تبصره: كليه منابع مالي بنياد صرفاً در راستاي اهداف بنياد هزينه خواهد شد.

ماده 47- نحوه هزينه كرد « بنياد»، به شرح زير مي باشد :

1-47- در مواردي كه  اهدا كننده نحوه هزينه كرد را مشخص مي نمايند، به همان صورت تعيين شده اقدام خواهد شد.

2 -47- در مواردي كه نحوه هزينه كرد به اختيار « بنياد» واگذار مي گردد، طبق كارشناسي هيات مديره اقدام خواهد شد .

تسويه و انحلال:

ماده48- «بنياد» با پيشنهاد دو سوم از اعضاي رسمي « بنياد» يا دو سوم از اعضاي هيات امناء و تاييد مجمع عمومي فوق العاده منحل مي گردد .

ماده49- در صورت انحلال « بنياد» ، هيات تسويه كه شامل هفت نفر به انتخاب مجمع فوق العاده مي باشد ، تشكيل مي گردد .

تبصره 1- مدير عامل، قائم مقام مدير عامل، بازرسان و حسابدار، حق عضويت در هيات تسويه را نداشته ولي موظف به همكاري كامل با هيات تسويه مي باشند .

ماده50- هيات تسويه به محض تشكيل كليه وجوه، اموال منقول و غير منقول را از هيات مديره تحويل و نسبت به حسابرسي و پرداخت ديون و بدهي هاي« بنياد»، طبق نظر كارشناسي و قانوني اقدام خواهد نمود0

تبصره1 – پرداخت بدهي به اعضاي رسمي جامعه « بنياد»، بعد از تسويه حساب كامل با افراد و سازمانهاي خارج از« بنياد» خواهد بود0

تبصره 2- هيات تسويه،  مجاز به استفاده از نظر كارشناسان خبره مي باشد0

ماده51- در صورت مثبت بودن ترازنامه مالي، وجوه باقي مانده تحت نظر هيئت تسويه صرف انجام امور خير با اولويت كارهاي جاري نيمه تمام مي گردد0

ماده 52- در تمام مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده، هيات امنا به عنوان بالاترين ركن « بنياد»، تصميم گيري خواهد كرد.

ماده53-  اين اساسنامه شامل 53 ماده و 52 بند و 17 تبصره مي باشد0

 

 

تاریخ به روز رسانی: 1395/05/02
تعداد بازدید: 3689
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
بنیاد دانشگاه صنعتی اصفهان
بنیاد دانشگاه صنعتی اصفهان ایران - اصفهان
کدپستی 8415683111
شماره تماس: 7-983133917556+
شماره فکس: 983133917558+
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به بنياد دانشگاه صنعتي اصفهان مي باشد.
Powered by DorsaPortal