هيات موسس كه به منظور پايه گذاري و راه اندازي بنياد تشكيل شده شامل افراد ذيل مي باشد .

۱ـ آقاي دكتر علي آهون منش            ۲ـ آقاي دكتر سيدمحمود مدرس هاشمي

۳ـآقاي مهندس عبدا.. كوپائي             ۴ ـ آقاي دكترمهدي بصيري

۵ـآقاي دكتر سيد محسن صفوي         ۶-آقاي سيد مهدي طباطبايي

۷ـ آقاي مهندس حسين بيات

شايان ذكر است كه تمامي افراد مذكور داراي سابقه، تجربه و تخصص درباره موضوعات تاسيس «بنياد» مي باشند.