رفتن به محتوای اصلی
x

هيات موسس كه به منظور پايه گذاري و راه اندازي بنياد تشكيل شده شامل افراد ذيل مي باشد:

۱ـ آقاي دكتر علي آهون منش            ۲ـ آقاي دكتر سيدمحمود مدرس هاشمي

۳ـ آقاي مهندس عبدا.. كوپائي            ۴ ـ آقاي دكترمهدي بصيري

۵ـ آقاي دكتر سيد محسن صفوي         ۶- آقاي سيد مهدي طباطبايي

۷ـ آقاي مهندس حسين بيات

شايان ذكر است كه تمامي افراد مذكور داراي سابقه، تجربه و تخصص درباره موضوعات تاسيس «بنياد» مي باشند.

تحت نظارت وف ایرانی