رفتن به محتوای اصلی
x

هيأت امناء بالاترين ركن و عالي‌ترين مرجع تصميم‌گيري بنياد است كه در اولين سال تأسيس متشكل از ۲۵ عضو ميباشد:

۱. آقاي دكتر علي آهون منش

۲. آقاي مهندس عبدالله كوپائي

۳. آقاي دكترمهدي بصيري اصفهاني

۴. آقاي دكتر سيد محسن صفوي

۵. آقاي سيد مهدي طباطبائي پور

۶. آقاي مهندس حسين بيات

۷. آقاي سيد حسين رضازاده

۸. آقاي مهندس علي اكبرنظرپور

۹. آقاي مهندس مسعود گلشيرازي

۱۰. آقاي مهندس ابوالحسن فتحيان

۱۱. آقاي مهندس علي صفر نوراله

۱۲. آقاي مهندس هوشنگ فلاحتيان

۱۳. آقاي مهندس دانش پژوه

۱۴. آقاي دكتر موسوي

۱۵. آقاي مهندس علي خراساني

۱۶. حاج آقا قاسم شفيعي

۱۷. آقاي مهندس علي جوادي

۱۸.آقاي دكترمحمد خوروش

۱۹. حاج آقا احمد دردشتي

۲۰. حجت الاسلام حاج آقا محمدعمومي

۲۱. آقاي دكترمحمود مدرس هاشمي

۲۲. آقاي دكتر قاسم مصلحي

۲۳. آقاي دكتر محمد ذره بيني اصفهاني

 

هيات امناء منتخب در سال 97 به شرح زير ميباشد:

۱. آقاي دكتر علي آهون منش

۲. آقاي مهندس عبدالله كوپائي

۳. آقاي دكترمهدي بصيري اصفهاني

۴. آقاي دكتر سيد محسن صفوي

۵. حاج آقا سيد مهدي طباطبائي پور

۶. آقاي مهندس حسين بيات

۷. آحاج آقا سيد حسين رضازاده

۸. آقاي مهندس علي اكبرنظرپور

۹. آقاي دكتر حميدرضا فولادگر

۱۰. آقاي مهندس ابوالحسن فتحيان

۱۱. آقاي مهندس دانش پژوه

۱۲. آقاي مهندس هوشنگ فلاحتيان

۱۳.حاج آقا محمد عمومي

۱۴. آقاي دكترمحمد خوروش

۱۵. آقاي مهندس علي خراساني

۱۶. آقاي دكتر علي مالكي

۱۷. حاج آقا احمد فاميل دردشتي

۱۸. سركارحانم بنيانيان

۱۹. آقاي دكتر علي خراساني

۲۰. آقاي دكتر مدرس هاشمي

۲۱. آقاي دكتر قاسم مصلحي

۲۲.آقاي دكتر محمد ذره بيني اصفهاني

۲۳. آقاي دكتر سيد محسن موسوي

 

تحت نظارت وف ایرانی