رفتن به محتوای اصلی
x

احداث 5 بلوك خوابگاه دانشجويان متاهل فاز(1) به مساحت 12000 متر مربع و محوطه سازي

احداث 5 بلوك خوابگاه دانشجويان متأهل فاز(2) در دست احداث به مساحت حدود 12000 مترمربع و محوطه سازي

حمايت  از دانشجوياني كه به هر دليل نيازمند حمايت فوري و موردي هستند.

تحت نظارت وف ایرانی