رفتن به محتوای اصلی
x

مجمع عمومي ( اعم از عادي و فوق العاده) شامل كليه اعضا بوده و سالانه يك بار به دعوت رئيس هيات امنا تشكيل جلسه مي دهد۰

تحت نظارت وف ایرانی